• Հեռ:+374 (10) 476339
 • Աշխատանքային օրեր՝ Երկուշաբթի-ուրբաթ 9:00-18:00

 • Հայաստանի Հանրապետություն
 • Նուբարաշենի 6-րդ փողոց 2-րդ շենք
 • Հեռ:+374 (10) 476339
Տնօրեն ՝Ա. Թովմասյան

Տնօրեն ՝Ա. Թովմասյան

Տնօրենի տեղակալ՝ Թ. Թովմասյան

Տնօրենի տեղակալ՝ Թ. Թովմասյան

 1. Մանկավարժականխորհռդինախագահտնօրեն      Արմեն  Թովմասյան
 2. Տնօրենիտեղակալհանր. ուս. աշխ. գծով                Թամարա        Թովմասյան
 3. ՏնօրենիԴԱԳտեղակալ                                        Բալիկյան        Վարազդատ
 4. Տնօրենիտեղակալմասն. աշխ. գծով                      Միրզոյան        Արման
 5. Մանկավարժականխորհրդիքարտուղար                Ռուզաննա     Խաչատրյան
 6. Բժիշկ                                                             Թամարա        Գրիգորյան
 7. Հոգեբան                                                         Տիրայր              Մալխասյան
 8. Սոցաշխատող                                                  Լիանա              Բեկլարյան
 9. Հայոցլեզվիևգրականությանմասնախմբինախագահ     Անահիտ            Մելիքսեթյան
 10. Օտարլեզուներիմասնախմբինախագահ                 Ռուզաննա      Լալայան
 11. Մաթեմատիկայիմասնախմբինախագահ                Արմենուհի       Բաբայան
 12. Բնագիտականմասնախմբինախագահ                   Էլմիրա              Ազարյան
 13. Հումանիտարմասնախմբինախագահ                    Հասմիկ             Ջաղացպանյան
 14. Ֆիզկուլտուրայիուսուցիչ                                    Սամվել              Խաչատրյան
 15. Հայոցլեզվիևգրականոփւթյանուսուցչուհի             Աննա   Գրիգորյան
 16. Ռուսացլեզվիևգրականությանուսուցչուհի             Վարսենիկ        Խաչատրյան
 17. Ռուսացլեզվիևգրականությանուսուցչուհի             Պայծառ             Սաֆարյան
 18. Ռուսացլեզվիևգրականությանուսուցչուհի             Գայանե              Հովսեփյան
 19. Անգլերենիուսուցչուհի                                       Անի      Միքայելյան
 20. Ֆիզիկայիուսուցչուհի                                        Արևհատ          Ալեքսանյան
 21. Ֆիզիկայիուսուցչուհի                                        Հասմիկ             Ավագյան
 22. Կենսաբանությանուսուցչուհի                             Ամալիյա           Աղամալյան
 23. Կենսաբանությանուսուցչուհի                             Լուսինե             Սարոյան
 24. Աշխարհագրությանուսուցչուհի                           Շուշանիկ        Բայաթյան
 25. Մաթեմատիկայիուսուցչուհի                               Սուսաննա      Քառյան
 26. Մաթեմատիկայիուսուցչուհի                               Սվետլանա     Գրիգորյան
 27. Պատմությանուսուցչուհի                                   Կիմա Շահբազյան
 28. Պատմությանուսուցչուհի                                   Թագուհի         Անտոնյան
 29. Պատմությանուսուցչուհի                                   Սեդա                 Սարգսյան
 30. Ֆիզկուլտուրայիուսուցիչ                                    Հովիկ                Առաքելյան
 31. Տեխնոլոգիայիուսուցիչ                                       Մարտին          Ենոքյան
 32. Երաժշտությանուսուցչուհի                                 Լաուրա            Այվազյան
 33. Զինղեկ                                                           Ավետիս           Մեսրոպյան
 34. Արհմիությաննախագահ                                     Լուսիկ               Մաքյան
 35. Մանկապատանեկանկոլեկտիվիկազմակերպիչ        Մարիամ           Կիրակոսյան
 36. Ավագդաստիարակ                                            Համլետ             Ավոյան
 37. Ավագդաստիարակ                                           Սուրեն              Պետրոսյան
 38. Մարտավարությանառարկայիմասնագետ              Մամիկոն           Կալոյան
 39. Ծնողականխորհրդիներկայացուցիչ                      Էլլա      Գալուստյան
comments powered by Disqus